Ako to funguje?

Postupnosť krokov pri poskytnutí / splatení úveru

Postupnosť krokov

Krok 1

Krok č. 1

Zo zoznamu Art Bank si vyberiete výtvarné dielo, na ktoré chcete poskytnúť úver. Nominálna výška úveru a úroková sadzba sú vopred určené, dobu splatnosti si môžete vybrať medzi 225 a 365 dňami.


Krok 2

Krok č. 2

Vyplníte formulár. Automaticky sa Vám vygeneruje štandardná úverová zmluva, v ktorej vystupujete ako veriteľ a Art Bank ako dlžník.


Krok 3

Krok č. 3

Zašlete vyplnenú zmluvu na emailovú adresu Art Bank. Z Vašej strany ide o právne záväzný návrh zmluvy.


Krok 4

Krok č. 4

Art Bank Vám na Vašu e-mailovú adresu pošle informáciu o schválení / zamietnutí Vášho návrhu zmluvy. V prípade schválenia sa stáva zmluva záväzná aj pre Art Bank a je obojstranne platná a účinná.


Krok 5

Krok č. 5

Prevediete peňažné prostriedky z úveru na účet Art Bank


Krok 6

Krok č. 6

Art Bank Vám - najneskôr v deň splatnosti - splatí úver s úrokom na Váš účet.


Často kladené otázky

Proces predaja/kúpy výtvarného diela je niekedy veľmi rýchly, inokedy vyhľadanie potenciálneho kupujúceho trvá dlhší čas. Najčastejším dôvodom je zladenie cenových predstáv predávajúceho s cenovými predstavami kupujúceho. Ten, kto sa rozhodne výtvarné dielo predať však zvyčajne potrebuje peniaze čo najskôr. Inokedy majiteľ výtvarné dielo ani nechce predať, ale krátkodobo potrebuje peniaze. Majiteľ, resp. predávajúci je ochotný výtvarné dielo založiť na zabezpečenie plnenia jeho záväzku, t.j. splatenia úveru s úrokom v termíne splatnosti.

Art Bank vytvorila systém, v ktorom spája tých, ktorí o úver majú záujem, s tými, ktorí úver chcú poskytnúť. Vo vzťahu k veriteľovi vystupuje ako dlžník a vo vzťahu k dlžníkovi ako veriteľ. Vo vlastnom záujme nastavuje podmienky poskytnutia/prijatia úveru tak, aby minimalizovala s tým spojené riziká pre všetky zúčastnené subjekty. Skúma najmä originalitu diela a nastavuje bezpečnú výšku poskytnutého úveru.

Do zoznamu výtvarných diel Art Bank zaraďuje len diela najvýznamnejších slovenských výtvarníkov, ktorí majú vytvorené cenové precedensy na verejnom trhu (galérie a aukcie). Výnimočne môže byť do zoznamu zaradené aj dielo zahraničného autora.

Vybraté výtvarné dielo plní funkciu záložného inštrumentu, ktoré majiteľ diela (dlžník) poskytne ako záloh na splnenie svojho záväzku priamo vo vzťahu k Art Bank a nepriamo vo vzťahu k prvotnému veriteľovi. Založené výtvarné dielo musí jeho majiteľ fyzicky deponovať v Art Bank ešte pred čerpaním úveru.

Art Bank musí zlaďovať záujmy veriteľa a dlžníka. Zároveň musí minimalizovať vlastné riziko a riziko veriteľa. Nominálnu výška úveru stanovuje Art Bank vo vzťahu (ako podiel) k predpokladanej komerčnej cene vybratého výtvarného diela, na ktoré veriteľ poskytol úver a ktoré dlžník vlastní ako majiteľ. Nominálna výška úveru je stanovená tak, aby dlžník mal o ňu záujem, pre veriteľa bola akceptovateľná a zároveň, aby veriteľovi, resp. Art Bank nevytvárala neprimerané riziko.

Úroková sadzba je fixne stanovená tak, aby vytvárala vyvážený vzťah medzi dlžníkom a veriteľom. Art Bank musí pre potenciálneho veriteľa vopred určiť úrokovú sadzbu vo výške, ktorú je pripravený akceptovať dlžník. Veriteľ ju buď akceptuje alebo neakceptuje.

Poskytnutý úver je použitý na financovanie „obehu“ výtvarného diela a ten má logický časový horizont, ktorý sme limitovali minimálne na 225 dní a maximálne na 365 dní. Zároveň sme chceli veriteľovi umožniť, aby si sám flexibilne určoval dobu viazanosti svojich finančných prostriedkov.

Výtvarné dielo, ktoré je predmetom financovania prostredníctvom poskytnutého úveru, je takmer vždy aj predmetom predaja nejakej tretej osobe. Ak ho tretia osoba kúpi a zaplatí (z týchto peňazí sa splatí úver s úrokom), chce si výtvarné dielo aj fyzicky prevziať čo najskôr po jeho zaplatení. Akt predaja/kúpy sa môže realizovať aj pred termínom splatnosti úveru. Keďže toto výtvarné dielo je zároveň záložnými inštrumentom, je potrebné najskôr vyplatiť veriteľa a „odblokovať“ tak záložný inštrument.

Nesplatenie úveru v termíne splatnosti zo strany dlžníka vo vzťahu k Art Bank (veriteľ) ešte vôbec neznamená, že Art Bank (dlžník) nesplatí úver v dobe splatnosti voči svojmu veriteľovi. Na to si Art Bank vytvára systémový a časový „vankúš“, v ktorom rozhodujúcu úlohu zohráva úverované/založené výtvarné dielo. Art Bank si v dostatočnom časovom predstihu uplatňuje záložné právo voči svojmu dlžníkovi, aby dokázal v dobe splatnosti splniť svoje záväzky voči svojmu veriteľovi.

Art Bank má dohodu s aukčnou spoločnosťou Art Bid na dražbu výtvarných diel, ktoré sú predmetom úveru, resp. záložného práva.

Všeobecnou výhodou je jasne definovaný systém poskytnutia/splatenia úveru a konkrétny záložný inštrument. Čiastkovou výhodou je čistý úrokový výnos bez dodatočných skrytých nákladov (vedenie účtu, poplatky za uzatvorenie zmluvy, atď.). Potenciálnou nevýhodou je možnosť predčasného splatenia úveru bez sankcií. Táto nevýhoda je však kompenzovaná možnosťou obratom vybrať si iné výtvarné dielo, na ktoré poskytnete úver.

V prvom rade si musíte zodpovedať otázku, koľko peňažných prostriedkov chcete/môžete investovať. Takže v prvom kroku musíte zohľadňovať najmä výšku požadovaného úveru na jednotlivé diela a Vaše voľné finančné zdroje (k tomu Vám slúži filter, v ktorom si môžete zoradiť diela do jednotlivých skupín). V druhom kroku zvažujete výšku úrokovej sadzby, ktorú je potenciálny dlžník pripravený akceptovať a ktorá môže byť pri každom diele rozdielna. Tretie kritérium vo Vašom rozhodovaní je dĺžka splatnosti poskytnutého úveru, kedy si môžete samostatne vybrať medzi dvoma možnosťami. Ekonomické kritériá rozhodovania môžete doplniť aj o Vaše estetické vnímanie a preferencie, ktoré však môžu mať aj ekonomické dôsledky. Môže sa totiž, vo výnimočných prípadoch, stať, že dôjde k realizácii záložného práva formou dražby v aukčnej spoločnosti. Ako prvotný veriteľ budete v prirodzenej výhode oproti ostatným dražiteľom a založené dielo by ste teda mohli získať do svojho vlastníctva za výhodných podmienok.

Majiteľ diela, na ktoré si chce ako dlžník požičať peniaze od veriteľa, môže súčasne dielo aj predávať a zaraďuje ho do ponuky galérie Art Capital. Takéto dielo je označené ako „predajné“. Dielo, ktoré majiteľ chce využiť len na získanie úveru, a nechce ho predať, je označené ako „nepredajné“.

Art Bank 2017